Dzień dobry!

Paczka Dzieciaczka stawia sobie za cel dostarczenie rodzicom i dzieciom szczęśliwych chwil razem. Nauka przez zabawę i poświęcenie dzieciom naszej pełnej uwagi są niezwykle istotne w procesie wychowania. Rozumiemy to i chcemy dostarczać: pomysł, potrzebne materiały, pozytywną energię i gwarantowaną zabawę. Nasze paczki adresowane do dzieci w wieku 3-7 lat, z założeniem, że będą wykonywane razem przez osobę dorosłą i dziecko. 

Paczka Dzieciaczka sprzedawana jest przez HAPPINESS PROJECT LTD, 5 Gilmour Road, EH16 5NF, Edynburg, Wielka Brytania, numer rejestrowy: SC576132.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@paczkadzieciaczka.com

Chętnie usłyszymy zwłaszcza o Twoich wrażeniach i pomysłach dla nas. 

Pozdrawiamy i życzymy wielu cudownych chwil ze swoimi pociechami
Zespół Paczki Dzieciaczka

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 3. PayPal – system płatności PayPal należący do PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349),
 4. Tpay.com – system płatności tpay.com należący do spółki
  Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, kapitał zakładowy: 4.848.500 PLN wpłacony w całości,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://paczkadzieciaczka.pl/regulamin,
 6. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://paczkadzieciaczka.pl/
 7. Sprzedawca – HAPPINESS PROJECT LTD, 5 Gilmour Road, EH16 5NF, Edynburg, Wielka Brytania, numer rejestrowy: SC576132.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Paczki Dzieciaczka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wielkiej Brytanii, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Strony, w tym w szczególności do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Strony dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Stronie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. 
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu zawarcia umowy za pośrednictwem Strony. Zawarcie umowy równoznaczne jest również z założeniem konta użytkownika, co oznacza, że Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę w postaci założenia i utrzymywania konta użytkownika.
 3. W koncie użytkownika przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 
 4. Założenie konta użytkownika odbywa się wraz ze złożeniem zamówienia. Z chwilą przesłania formularza zamówienia, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta użytkownika. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. Umowę o prowadzenie konta użytkownika może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Sprzedawca, jeżeli Kupujący korzysta ze Strony w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Kupujący:
  1. korzysta ze Strony w sposób zaburzający funkcjonowanie Strony,
  2. korzysta ze Strony w sposób utrudniający korzystanie ze Strony innym użytkownikom,
  3. podał w koncie nieprawdziwe dane osobowe,
  4. przesyła za pośrednictwem formularzy dostępnych na Stronie treści bezprawne, w szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści.
 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy zawierane za pośrednictwem Strony.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@paczkadzieciaczka.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Paczka Dzieciaczka, Paczka na Party, Vouchery

 1. Za pośrednictwem Strony możliwe jest kupienie pojedynczej Paczki Dzieciaczka, subskrypcji Paczki Dzieciaczka, wielu egzemplarzy tej samej Paczki Dzieciaczka (“Paczka na Party”), Voucherów oraz innych produktów.
 2. Wszystkie produkty opisane są na Stronie. Ponadto, celem uniknięcia wątpliwości, opis Paczki Dzieciaczka, subskrypcji Paczki Dzieciaczka, Paczki na Party oraz Voucherów znajduje się poniżej.
 3. Paczka Dzieciaczka to pudełko-niespodzianka, zawierające zestaw produktów do edukacji i zabawy z dziećmi. Każdego miesiąca w skład Paczki Dzieciaczka wchodzą inne produkty. Idea Paczki Dzieciaczka polega na tym, że Kupujący nie ma szczegółowej wiedzy na temat zawartości Paczki Dzieciaczka w każdym miesiącu, ponieważ zawartość ta ma być dla niego niespodzianką. 
 4. Przykładowe Paczki Dzieciaczka publikowana są na Stronie, ale mają wyłącznie charakter poglądowy.
 5. Paczka Dzieciaczka nie jest zabawką, a projektem plastycznym do wykonania wspólnie przez osobę dorosłą i dziecko. Sprzedawca podejmuje niezbędne kroki by materiały były bezpieczne i posiadały wymagane certyfikaty. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za wykorzystanie elementów do innych celów niż pokazane w instrukcji oraz za ewentualne zniszczenia mienia w trakcie realizacji projektu, np. poplamienie ubrań.
 6. Paczka na Party to zestaw co najmniej 5 egzemplarzy tej samej Paczki Dzieciaczka zamawiany na potrzeby przyjęcia, uroczystości, spotkania, imprezy z udziałem dzieci.
 7. Cena pojedynczej Paczki Dzieciaczka zależy od wariantu, w jakim Kupujący dokona zakupu. Inna cena dotyczy Paczki Dzieciaczka zamawianej pojedynczo, inna subskrypcji na 6 miesięcy, inna subskrypcji na 12 miesięcy i inna Paczki na Party.
 8. Voucher pozwala na wymianę go na Paczkę Dzieciaczka, subskrypcję Paczki Dzieciaczka, Paczkę na Party lub inny produkt w zależności od wartości Vouchera. Voucher można wykorzystać w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem Strony zamiast regularnej płatności. Voucher ma postać wyłącznie elektroniczną. Voucher można spersonalizować, podając imię oraz wiadomość, która będzie zawarta w treści Vouchera.

§ 5

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto użytkownika. Konto zakładane jest dla Kupującego w ramach pierwszego zamówienia składanego za pośrednictwem Strony.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać przedmiot zamówienia spośród następujących i dodać go do koszyka:
   1. pojedyncza Paczka Dzieciaczka,
   2. subskrypcja Paczki Dzieciaczka na okres 6 miesięcy,
   3. subskrypcja Paczki Dzieciaczka na okres 12 miesięcy,
   4. Voucher – w tym przypadku należy wybrać wartość Vouchera, podać informacje, jakie mają się pojawić w treści Vouchera oraz dane osoby, do której Voucher ma zostać wysłany,
   5. Paczka na Party – w tym przypadku należy wybrać ilość Paczek Dzieciaczka wchodzących w skład Paczki na Party; liczba Paczek nie może być mniejsza niż pięć.
  2. przejść do widoku koszyka i sprawdzić zawartość zamówienia – z widoku koszyka Kupujący może również wprowadzić kod Vouchera, jeżeli takowy posiada i jeżeli chce wykorzystać go zamiast regularnej płatności,
  3. wypełnić formularz zamówienia, podając niezbędne dane do realizacji zamówienia,
  4. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  5. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu tpay.com celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na Stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

§ 6

Formy dostawy i metody płatności

 1. Dostawa zamówienia możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wielkiej Brytanii.
 2. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy zamówień na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. list polecony (Poczta Polska) – koszt: 5,95 zł, orientacyjny czas dostawy: 5 dni roboczych od chwili nadania przesyłki,
  2. kurier DPD – koszt: 14,00 zł, orientacyjny czas dostawy: 1 dzień roboczy od chwili nadania przesyłki.
 3. Jeżeli Kupujący wybrał przesyłkę listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zrealizowania przesyłki z wykorzystaniem kuriera DPD lub innego, nie obciążając w tym zakresie kosztami Kupującego.
 4. Na terytorium Wielkiej Brytanii, dostawa realizowana jest w następujący sposób: Royal Mail 2nd Class. Koszt dostawy: 2,90 GBP. Orientacyjny czas dostawy: 10 dni od chwili nadania przesyłki.
 5. Koszty wysyłki dotyczą nadania pojedynczej przesyłki zawierającej jedną Paczkę Dzieciaczka lub Voucher. Jeżeli Kupujący wybrał wariant subskrypcji Paczki Dzieciaczka, zobowiązany jest z góry zapłacić za tyle przesyłek, ile Paczek Dzieciaczka zostanie do niego wysłanych. Całkowity koszt dostawy wszystkich Paczek Dzieciaczka prezentowany jest Kupującemu w trakcie składania zamówienia.
 6. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi na Stronie.
 7. Płatność za zamówienie możliwa jest wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Tpay.com lub PayPal.

§ 7

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia, a Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia.
 2. Procedura realizacji zamówienia zależy od przedmiotu zamówienia.
 3. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest pojedyncza Paczka Dzieciaczka lub Paczka na Party, zostanie ona wysłana do Kupującego w ciągu 12 dni od zawarcia umowy. W razie niemożliwości nadania przesyłki z zachowaniem powyżej wskazanego terminu, Sprzedawca powiadomi o tym Kupującego.
 4. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest subskrypcja Paczki Dzieciaczka na okres 6 miesięcy, pierwsza Paczka Dzieciaczka zostanie wysłana do Kupującego w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy. Kolejne Paczki Dzieciaczka będą wysyłane do Kupującego przez okres 5 następujących po sobie miesięcy, jedna paczka na miesiąc. Paczki będą wysyłane do 15-go dnia każdego miesiąca.
 5. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest subskrypcja Paczki Dzieciaczka na okres 12 miesięcy, pierwsza Paczka Dzieciaczka zostanie wysłana do Kupującego w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy. Kolejne Paczki Dzieciaczka będą wysyłane do Kupującego przez okres 11 następujących po sobie miesięcy, jedna paczka na miesiąc. Paczki będą wysyłane do 15-go dnia każdego miesiąca.
 6. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Voucher, zostanie on wysłany w postaci elektronicznej na adres e-mail podany przy zamawianiu Vouchera.
 7. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.
 8. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

§ 8

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku subskrypcji Paczki Dzieciaczka, Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie pierwszej Paczki Dzieciaczka. W przypadku zakupu Vouchera, Konsument może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem https://paczkadzieciaczka.pl/…………. jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 9

Wypowiedzenie subskrypcji

 1. Jeżeli Kupujący dokonał zakupu subskrypcji Paczki Dzieciaczka, może w każdej chwili wypowiedzieć subskrypcję ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oznacza to, że jeżeli Kupujący nie chce otrzymać Paczki Dzieciaczka w kolejnym miesiącu, to musi wypowiedzieć subskrypcję do końca aktualnego miesiąca.
 2. Wypowiedzenie subskrypcji wymaga przesłania stosownej treści wiadomości na adres kontakt@paczkadzieciaczka.com .
 3. Jeżeli Kupujący dokonał zapłaty z góry za cały okres subskrypcji, przysługuje mu zwrot za te Paczki Dzieciaczka, które nie zostaną do niego wysłane w wyniku wypowiedzenia subskrypcji, przy czym przy obliczeniu kwoty zwrotu zostanie wykorzystana cena za pojedynczą Paczkę Dzieciaczka wyliczona proporcjonalnie do rzeczywistego czasu trwania subskrypcji. Przykładowo, jeżeli Kupujący dokonał zakupu subskrypcji na okres 12 miesięcy, to cena pojedynczej Paczki Dzieciaczka w tym wariancie subskrypcji jest niższa niż w wariancie subskrypcji na 6 miesięcy. Jeżeli Kupujący wypowie subskrypcję przed otrzymaniem 12 Paczek Dzieciaczka, do obliczenia kwoty zwrotu zostanie przyjęta cena za każdą wysłaną do Kupującego Paczkę Dzieciaczka według cennika obowiązującego przy subskrypcji na 6 miesięcy. Dotyczy to ceny za wysłane już Paczki Dzieciaczka. Przykład obliczenia kwoty do zwrotu: Kupujący dokonał zakupu subskrypcji na 12 miesięcy. Cena pojedynczej Paczki Dzieciaczka w tym wariancie wynosiła 50 zł. Kupujący wypowiedział subskrypcję po otrzymaniu 6 Paczek Dzieciaczka. Cena jednej Paczki Dzieciaczka w wariancie subskrypcji na 6 miesięcy wynosiła w chwili zakupu subskrypcji 60 zł. Kwota do zwrotu zostanie obliczona w następujący sposób: (12 x 50 zł) – (6 x 60 zł) = 240 zł. Do kwoty zwrotu zostaną doliczone również opłacone z góry przez Kupującego koszty przesyłek, które nie zostaną zrealizowane ze względu na wypowiedzenie subskrypcji.

§ 10

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem https://paczkadzieciaczka.pl/…………. jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

§ 11

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://paczkadzieciaczka.pl/…………...

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13

Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto na Stronie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ………….
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0